Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden regelen alle contracten, leveringen en andere services die zijn overeengekomen tussen de klant en Be Cute and Luxurious, Be CL! Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
Door het plaatsen van een order stemt de klant ermee in gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden.
Tenzij Be Cute and Luxurious, Be CL! schriftelijk anders heeft aangegeven aan de klant, worden de algemene voorwaarden van de klant niet geaccepteerd.
Be Cute and Luxurious, Be CL! behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken wijzigingen door te voeren in een willekeurig deel van de website. Vanuit zijn beleid ten behoeve van het updaten en verbeteren van de website, kan Be Cute and Luxurious, Be CL! deze Algemene voorwaarden wijzigen.
Algemene voorwaarden: hierna te noemen Voorwaarden.

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Bedenktijd: Het termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
– Dag: Kalenderdag.
– Item: Het product/artikel dat besteld/gekocht wordt.

– Dessin: Patroon, ontwerp, print of motief in stof/kleding.
– Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of handelsactiviteit en de overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.
– Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.
– Duurovereenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken en/of diensten gedurende een bepaalde periode.
– Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
– Duurzame gegevensdrager: Elk middel, waaronder ook e-mail, dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
– Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.
– Techniek voor communicatie op afstand: Het middel dat gebruikt kan worden voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
– Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
Overeenkomst op afstand hierna te noemen: Contract.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam: Be Cute and Luxurious, Be CL!
Adres: Rijdergulden 13 , 8253CP Dronten (Let op! Dit is geen bezoekadres)
Land: Nederland
e-mail: info@becuteandluxurious.nl
KvK: 86859102
BTW-nr: NL004324346B75

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien. Op verzoek van de consument kunnen de algemene voorwaarden langs elektronische weg of kosteloos ter beschikking worden gesteld.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
Indien een item een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk bij het item vermeld.

Het gehele aanbod op www.becuteandluxurious.nl is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het product bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product mogelijk te maken voor de consument. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van het contract.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
Elk product bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het product zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
– De prijs inclusief belastingen.
– De wijze waarop het contract tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.
– Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht.
– De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van het contract.
– De termijn voor aanvaarding van het product, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert.
– De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.
– Of het contract na de totstandkoming wordt gearchiveerd en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is.
– De manier waarop de consument voor het sluiten van het contract, de door hem in het kader van het contract, verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen.
– De eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, het contract kan worden gesloten.
– De gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen en de minimale duur van het contract op afstand in geval van een duurtransactie.
Optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 – De overeenkomst
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer de betaling succesvol is voltooid. Be Cute and Luxurious, Be CL! bevestigt de order van de klant per e-mail. Be Cute and Luxurious, Be CL! heeft het recht een levering te weigeren of deze te onderwerpen aan speciale voorwaarden, met opgaaf van redenen. Indien Be Cute and Luxurious, Be CL! niet in staat is het permanente of tijdelijke adres van de klant duidelijk vast te stellen, kan een bestelling niet worden geaccepteerd. Be Cute and Luxurious, Be CL! kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Be Cute and Luxurious, Be CL! op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Indien het contract elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
Orderverwerking die om welke reden dan ook technisch of anderszins zijn onderbroken, voordat de betalingsinstructie is voltooid, zijn onvolledig. Zelfs wanneer de klant een orderbevestiging heeft ontvangen. Een dergelijke order wordt daarom in principe niet geleverd. Be Cute and Luxurious, Be CL! zal echter proberen contact op te nemen met de klant, om de betalingsinstructies te voltooien, zodat de levering kan plaatsvinden.
De producten op www.becuteandluxurious.nl zijn bedoeld voor het eigen gebruik van individuen en mogen niet aan derden verkocht worden.
Alleen personen van 18 jaar en ouder met een vast woonadres kunnen een order plaatsen op www.becuteandluxurious.nl.
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.
Be Cute and Luxurious, Be CL! kan bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
– Het e-mailadres van Be Cute and Luxurious, Be CL! waar de consument met klachten terecht kan.
– De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht.
– De informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
– De in Het product lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst.
– De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
– In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een item gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

Het bedenktermijn gaat in op de dag nadat de consument:
– of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de consument in eenzelfde bestelling meerdere items heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste item heeft ontvangen.
Tijdens het bedenktermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het item en de verpakking. Hij zal het item slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het item met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het item, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een geschreven bericht/e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het item binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. 
Indien de klant na afloop van het bedenktermijn, van maximaal 14 dagen vanaf de dag van ontvangst, niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht of het item niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt de consument de rechtstreekse bijbehorende kosten van het terugzenden van het item.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen.
Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het item zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het item terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het item terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
Terugbetaling vindt plaats nadat het item reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden items niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer items waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
De overeenkomstprijs is de huidige prijs op het moment waarop een bestelling wordt geplaatst op www.becuteandluxurious.nl.
Alle prijzen die vermeld zijn op www.becuteandluxurious.nl zijn inclusief btw.
De prijzen die vermeld staan bij de items zijn exclusief leverings- en administratiekosten.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
– die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
– volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
– items die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
– waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
– verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
– Bikini’s vanwege hygiëne.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie
De ondernemer staat er voor in dat de items voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het item geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
Eventuele gebreken of verkeerd geleverde items dienen binnen 24 uur na levering aan de ondernemer schriftelijk/via mail te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
De ondernemer is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de items voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de items.
De garantie geldt niet indien er sprake is van:
– normale slijtage aan zolen en hakken;
– kale neuzen bij de schoen door normale slijtage;
– door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken;
– afgeven en verkleuring van schoenen en kleding;
– kapot gaan van sieraden bij normaal/intensief gebruik;
– gebreken door wassen/drogen;
– gebreken op ritsen/knopen;
– loslating van sequins, glitters of enig andere versieringen;
– gebreken ontstaan door externe invloeden (wrijving, scherpe voorwerpen, chemicaliën etc..)
– De consument de geleverde items zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
– De geleverde items aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
– De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 
LET OP! Ritsen, knopen, steentjes en enig ander soort van beplakkingen, versieringen en/of decoraties vallen niet onder garantie.
De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele schade aan een item wanneer het kaartje verwijderd is, op dit moment bent u namelijk akkoord gegaan met de aankoop.

Artikel 11 – Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van items. Evenals bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Be Cute and Luxurious, Be CL! kenbaar heeft gemaakt. Indien de consument ten tijde van de bezorging niet aanwezig is op het opgegeven adres, geeft de consument toestemming het pakketje in de brievenbus te leveren of bij buren af te leveren. Bij afwezigheid op plaats en tijd van levering heeft de vervoerder de bevoegdheid uw pakket elders te leveren. Hetzij buren of afhaallocatie.
De aflevertermijn die op www.becuteandluxurious.nl staat vermeld is slechts approximatief. Er geldt geen recht op vergoeding indien de feitelijke aflevering langer duurt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft hierbij geen recht op eventuele schadevergoeding.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld item onmogelijk blijkt te zijn, zal Be Cute and Luxurious, Be CL! zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Voordat eventuele verzending plaats vindt, zal het vervangende item met de consument schriftelijk besproken worden. Na goedkeuring van de consument zal het vervangende item verzonden worden.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen door de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Betaling
Betaling is mogelijk door middel van overschrijving via Ideal. Bestellingen dienen voor verzending volledig betaald te zijn.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Klachtenregeling
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over items moeten binnen 24 uur na ontvangst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 14 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
De ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventuele schade aan een item wanneer het kaartje verwijderd is, op dit moment ben u namelijk akkoord gegaan met de aankoop.
Klachten waar wij geen vergoeding voor kunnen bieden zijn:
– normale slijtage aan zolen en hakken;
– kale neuzen bij de schoen door normale slijtage;
– afgeven en verkleuring van schoenen en kleding;
– gebreken door wassen/drogen;
– door verkeerd of intensief gebruik veroorzaakte gebreken;- gebreken ontstaan door externe invloeden (wrijving, scherpe voorwerpen, chemicaliën etc..)
– gebreken op ritsen/knopen;
– loslating van sequins, glitters of andere versieringen;

Artikel 14 – Overmacht
Be cute and Luxurious, Be CL! is niet verantwoordelijk tegenover de consument en pleegt geen contractbreuk door een vertraging in de uitvoering of verzuim van de nakoming van een van zijn verplichtingen met betrekking tot items voortkomend uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van Be Cute and Luxurious, BeCL! valt.

Indien Be Cute and Luxurious, BeCL! niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van het contract uit te voeren vanwege een oorzaak die buiten zijn redelijke controle valt, zal Be Cute and Luxurious, BeCL! de consument zo snel als praktisch mogelijk schriftelijk van dit feit op de hoogte stellen nadat dit is ontdekt.
Als het onvermogen om zijn verplichtingen na te komen vanwege een oorzaak is die buiten de redelijke controle van Be Cute and Luxurious, BeCL! valt, twee maanden nadat de klant een bericht ontvangt aanhoudt, dan kan de klant of Be Cute and Luxurious, BeCL! het contract schriftelijk opzeggen zonder aansprakelijk te zijn tegenover de ander.

Artikel 15 – Afwijkingen
Be Cute and Luxurious, Be CL! kan niet garanderen dat de kleuren en dessins van de items precies hetzelfde zijn als de kleuren en dessins die op het computerscherm van de consument te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de consument of door bepaalde lichtinval tijdens het maken van foto’s/film. Be Cute and Luxurious, Be CL! kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele kleur- /dessinafwijkingen.